GEOTERMALNA ENERGIJA

Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti Zemlje zaradi počasnega razpadanja radioaktivnih elementov v zemeljski površini. Izkoriščamo jo lahko neposredno z zajemom toplih vodnih ali parnih vrelcev oz. s hlajenjem vročih kamenin. Osnovne informacije, ki so potrebne za oceno izkoristljivosti energije iz Zemljine notranjosti, nam dajo geološke raziskave. Te morajo odgovoriti na vprašanja, povezana s pogoji nastopanja geotermalnih virov (obstoj, prostorsko razširjanje, temperatura) ter pogoji zajema in izkoriščanja termalnih virov in s tem povezanimi tehnološkimi zahtevami (izkoristljivost, kapaciteta, ekološki vidik izkoriščanja, vzdrževanje...).

Pogoj za možnost uporabe geotermalne energije je temperatura termalne vode in glede na to ločimo:

• visokotemperaturne geotermalne vire
(temperatura vode nad 150°C in se izrablja za proizvodnjo elektrike)

• nizkotemperaturne geotermalne vire
(temperatura vode pod 150°C in se izrablja za neposredno ogrevanje – balneologija, agrikultura, akvakultura, industrijska uporaba in ogrevanje prostorov).

Nizkotemperaturna geotermalna voda se nahaja po celotnem območju Pomurja v geoloških slojih imenovanih “Mura formacija”. Geotermalna voda se nahaja v globini do 1000 m. Te plasti sestavljajo različne gline in peski.

STANJE V POMURJU

65 % slovenskega geotermalnega potenciala se nahaja v SV delu Slovenije, v Pomurju, kjer imamo 31 proizvodnih vrtin, ki se večinoma izkoriščajo v turistične namene, vendar tudi za ogrevanje rastlinjakov in stanovanj. V regiji imamo primer ogrevanja stanovanj v Murski Soboti in Lendavi ter izkoriščanje geotermalne energije za rastlinjake v Tešanovcih in Dobrovniku. V Sloveniji se trenutno uporablja 616 TJ geotermalne energije na leto, od tega se v Pomurju porabi 207,33 TJ energije na leto ali 33,6 % od slovenskega povprečja. V primerjavi z naravnim potencialom je to zelo skromno izkoriščanje. Ocenjuje se, da je v Sloveniji na razpolago več milijard GJ geotermalne energije. Paziti moramo na obvezno vračanje geotermalne vode v vodonosnike – tako imenovano reinjektiranje. Ta napaka se kaže na vrtinah v Murski Soboti, kjer sta dve vrtini po dvajsetih letih izgubili na izdatnosti (iz prvotnih 27 l/s je po zadnjih meritvah na eni izmed vrtin kapaciteta le še 5 l/s). Sicer pa vzroki za upad izdatnosti razen vzroka nereinjektiranja še niso raziskani.

(Vir: Lea Pomurje)

 

Študija Raba energijskega potenciala geotermalne energije v Pomurju

Namen opravljene študije je identifikacija problemov pri izkoriščanju geotermalne energije v Pomurju in priprava predlogov za njihovo uspešno reševanje. V njej so prikazani dejanski potenciali geotermalne energije, vključujoč temperaturne razmere in izdatnost virov. Študija obsega temeljit pregled že izdelanih študij o izrabi geotermalne energije v Pomurju oz. v Sloveniji in obseg izkoriščanja geotermalne energije v Pomurju.

Analiza virov geotermalne energije kaže na relativno velik teoretični potencial. Po dostopnih podatkih, ki so rezultat geoloških raziskav, je Pomurje nadpovprečno bogato z geotermalno energijo in predstavlja okrog 65 % vsega slovenskega potenciala. Na tem območju imamo okrog 80 raziskovalnih vrtin, ki so lahko osnova za izrabo geotermalne energije.

Do sedaj je bilo v Sloveniji izdelanih relativno veliko študij o izrabi geotermalne energije, vendar se rezultati velikokrat ponavljajo, ne dajejo pa odgovora na nekatera ključna vprašanja, ki so pomembna za uspešnost investicije v tovrstne sisteme. Študija zaključuje, da je za povečanje intenzivnosti izrabe geotermalne energije v Pomurju in za uspešno investiranje na tem področju potreben sistemski pristop. Obenem vključuje temeljit pregled najustreznejših tehnologij za izrabo geotermalne energije glede na potenciale Pomurja. Pri čemer je za konkretno termo-ekonomsko analizo izbran konkreten primer ogrevanja z geotermalno energijo za kraj Beltinci.

Dravske elektrarne Maribor, ki so bile zadolžene za preveritev možnosti izkoriščanja geotermalne energije v Pomurju, so celotno študijo uradno predale Regionalni Razvojni Agenciji Mura (RRA Mura) in občini Beltinci.

Za preveritev nadaljnjih možnih izkoriščanj geotermalne energije je potrebno pripraviti osnovna vseobsežna izhodišča. Na podlagi takšnih izhodišč bodo možne nadaljnje odločitve za proces izrabe geotermalne energije.

Celotna študija Rabe energijskega potenciala geotermalne energije v Pomurju je na voljo spodaj.

Prenesite dokumentacijo

 

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si