BIOMASA

Energetika obravnava biomaso kot organsko snov, ki jo lahko uporabimo kot vir energije. Med biomaso prištevamo les, trave, slamo, energetske rastline (koruza), rastlinska olja in podobne materiale. Biomasa je eden najbolj dragocenih obnovljivih virov energije na zemlji. V veliki meri je uveljavljena uporaba lesne biomase, ki predstavlja naravni les iz gozda (hlodi, vejevje, grmovje ipd.) ali iz industrije kot odpadki proizvodnje (odpadni kosi, žagovina, lubje in odpadni proizvodi iz lesa, kot so leseni zaboji, palete ipd.).V Pomurju je delež izkoriščenja biomase zelo visok, najbolj znana ter tudi najpogosteje uporabljena je lesna biomasa.

STANJE V POMURJU

Gozdnatost v Pomurju je okrog 30 %. V pomurskih gozdovih letno priraste 223.000 m3 lesne biomase. Kljub temu, da gozdnogospodarski načrti dovoljujejo 62 % izkoriščanje tega prirastka, se dejansko poseka še veliko manj. Razliko v celotni porabi lesa in lesnih ostankov v regiji se uvozi iz drugih regij Slovenije oziroma iz tujine. Poleg tega vsako leto priraste še dodatnih 7.000.000 m3 ali približno 6,2 m3 lesa na ha gozda. Ker se je v zadnjih treh letih poraba lesne biomase v Pomurju drastično zvišala, predvsem v gospodinjstvih, ocenjujemo, da je skupni energetski potencial vse lesne biomase v pomurski regiji je znašal 308 GWh ali 123.200 m3 lesa in je s tem izkoriščan dejansko velik del razpoložljivega potenciala.

(Vir: Lea Pomurje)

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si