OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Obnovljivi viri energije (OVE) so brez dvoma v tem trenutku najbolj zaželeni energetski viri. Predvsem zaradi optimalnih rezultatov izkoristka glede na njihove vplive na naravno okolje. Prav tako so sestavni del boja Evropske unije proti podnebnim spremembam, obenem pa prispevajo h gospodarski rasti, ustvarjanju novih delovnih mest ter povečujejo energetsko varnost. Med obnovljive vire energije štejemo biomaso, sončno energijo, hidroenergijo, vetrno energijo ter geotermalno energijo.

V Pomurskem razvojnem inštitutu se prav tako zavedamo pomena obnovljivih virov energije in si prizadevamo ustvarjati stičišče znanja ter izmenjavo mnenj glede energetske prihodnosti Pomurja.

Obnovljivi viri energije in EU

Evropska komisija je januarja 2008 sprejela podnebno energetski sveženj. Z njim želi Evropska unija zmanjšati količine toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020 in za prav tako 20 % do leta 2020 povečati delež obnovljive energije v porabi energije. Nekako v času, ko se je sveženj ukrepov sprejemal je bil delež obnovljive energije v končni porabi energije v EU približno 8,5 %, kar pomeni, da bo za doseganje zastavljenih ciljev potrebne predvsem veliko volje držav članic. Gre za resnično velik izziv na področju nacionalne energetske politike, zato prvi podatki današnjega časa že porajajo dvome, da so cilji uresničljivi. Po drugi strani pa strokovnjake razveseljuje dejstvo, da nekatere države odločno hodijo po poti vse večjega uveljavljanja obnovljivih virov. Glede na to, da se možnosti za doseganje zastavljenih ciljev razlikujejo od ene do druge države članice, je Evropska komisija predlagala nacionalne akcijske načrte za razvoj obnovljive energije.

Obveze Slovenije in njeni načrti povezani z direktivami

Slovenija se je v okviru podnebno-energetskega svežnja zavezala k delovanju po principu, da bodo njeni predpisi vzpodbujali inovacije ter delovali kot instrument za nadaljnjo rast gospodarstva ob spoštovanju načel trajnostnega razvoja.

Predlog svežnja, ki ga je pripravila Evropska komisija, Sloveniji do leta 2020 nalaga zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za okoli 6% glede na emisije v letu 2005. Ob tem je prav tako zapisala, da mora Slovenija do leta 2020 povečati rabo obnovljivih virov energije s trenutnih 16% končne energije na 25% končne energije v letu 2020.


Obnovljivi viri v Pomurju

Pomurje je regija na SV Slovenije z osrednjim vodotokom reko Muro in meji na Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Relativno omejeno ozemlje je veliko 1.337 km2, kar je 6,6% od celotnega ozemlja Slovenije in ima skoraj 121.000 prebivalcev, ki predstavljajo okrog 6,3% vsega prebivalstva Slovenije. V regiji so pomembne gospodarske dejavnosti: industrija, kmetijstvo in gozdarstvo, gradbeništvo, trgovina, proizvodna in storitvena obrt in mnoge druge.

Dostop do energije je temeljnega pomena v vsakodnevnem življenju vsakega izmed nas. Višje cene, grožnje varnosti, oskrbe z energijo in spremembe podnebja vplivajo na nas. Trajnostna, konkurenčna in varna energije je eden od temeljev našega vsakdanjega življenja. Vsi neposredno občutimo delovanja globalnega trga z energijo.Raba obnovljivih virov energije v Pomurju se počasi, a vztrajno uveljavlja. Po trenutnem stanju, se v regiji za ogrevanje in tehnološko toploto uporablja do 44% obnovljivih virov energije, tj. lesa, geotermalne energije, sončne energije in pridobljene energije iz toplotnih črpalk.

(Vir: Lea Pomurje)

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si