ŠTUDIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Umeščanje energetskih objektov v prostor zahteva natančno presojo vplivov na okolje. Na podlagi slednjega se je investitor projekta odločil izdelati krovno študijo trajnostnega razvoja, s katero je skušal vnaprej opredeliti možne posledice energetske izrabe reke Mure.

Namen študije je bil prikazati vpliv energetske izrabe reke Mure na trajnostni razvoj vplivnega območja oziroma regije Pomurje. Študija predstavlja razvojni dokument in podaja celovit pogled na projekt energetske izrabe reke Mure, ter vsebinsko podlago za oblikovanje lokalnega partnerstva.

V okviru študije trajnostnega razvoja so bile izdelane različne strokovne podlage, ki izhajajo iz treh ključnih stebrov trajnostnega razvoja:

GOSPODARSTVO OKOLJE DRUŽBA (socialno okolje)
Študija vplivov na razvoj gospodarstva Študija vodnogospodarskih osnov za Muro Študija vpliva na družbeno okolje
Študija turističnega razvoja Študija kemijske in biološke kakovosti podzemnih in površinskih voda Javnomnenjska raziskava
Študija razvoja kmetijstva Hidrogeološka študija  
  Ihtiološka študija  
  Študija gozdne biologije  
  Študija pregleda narave  

Študija trajnostnega razvoja daje tako odgovore na vplive umeščanja objektov v prostor z vrednotenjem posameznih indikatorjev trajnostnega razvoja in ugotavlja kritične elemente in posledice morebitne gradnje hidro objektov (okoljske, socialne, gospodarske). Hkrati pa predlaga alternativne rešitve in ukrepe za izboljšanje stanja v vseh identificiranih kritičnih elementih morebitne gradnje hidro objektov.

Zaključna ocena študije trajnostnega razvoja je, da bi hidroenergetska izraba reke Mure lahko ugodno vplivala na trajnostni razvoj Pomurja, vendar le v primeru, da se sočasno izvedejo ukrepi, ki so namenjeni omilitvi negativnih učinkov in koriščenju pozitivnih učinkov.

Prenesite dokumentacijo:

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si