11.02.2017 - Strokovne podlage za HE Hrastje Mota
S strani Dravskih elektrarn Maribor sta bila na resorno ministrstvo ob zaključku lanskega leta oddana Okoljsko poročilo in Študija variant za HE Hrastje Mota. Ministrstvo je dalo dokumentacijo v pregled strokovnim udeležencem v postopku DPN, to so nosilci urejanja prostora. Po zaključenem postopku bodo dokumenti dostopni ostalim javnostim. Na spletni povezavi http://www.dem.si/sl-si/Razvojne-možnosti/HE-na-Muri/Strokovne-podlage-za-HE-Hrastje-Mota pa so objavljene strokovne podlage, na osnovi katerih je bila izdelana tehnična, prostorska in okoljska dokumentacija.

STROKOVNE PODLAGE ZA HE HRASTJE - MOTA

V okviru državnega prostorskega načrta za HE Hrastje-Mota na Muri je bila s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO), dne 28. junija 2012, izdana odločba v kateri ministrstvo ugotavlja, da bo (po določilu drugega in tretjega odstavka 40. člena Zakon o varstvu okolja) za predmetni DPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

V okviru priprave predmetnih izhodišč za verjetne vplive ter vsebino končnega okoljskega poročila (OP) je bilo izvedeno vsebinjenje (scoping). Kot rezultat slednjega je bila določitev 12. segmentov okolja oz. strokovnih podlag, ki jim bo v okviru izdelave okoljskega poročila potrebno nameniti posebno pozornost.

Seznam predvidenih strokovnih podlag:
01.    Podnebne spremembe in kakovost zraka
02.    Hrup
03.    Površinske vode
04.    Podzemne vode
05.    Tla in kmetijska zemljišča
06.    Narava
07.    Kulturna dediščina
08.    Krajina
09.    Turizem in rekreacija
10.    Gozdarstvo
11.    Zdravje ljudi
12.    Varnost jezovne pregrade


Potek dela na terenu:
Pri opredeljevanju vplivov bodo posamično analizirani vsi izbrani segmenti okolja. Vse strokovne študije bodo ob tem ločeno obravnavale vplive jezovne zgradbe, bazena, priključkov na infrastrukturo ter vplive tistih omilitvenih ukrepov za katere že iz predhodnih podlag za načrtovanje izhaja, da so potrebni in njihova uresničitev pomeni tudi spremembo rabe prostora oz. prostorsko zasedbo (gradnja obvoda za vodne organizme, revitalizacija pritokov Mure, izvedba nadomestnih habitatov…).

Prenesite dokumentacijo

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si