SKLEP VLADE O PRIPRAVI DPN

Vlada Republike Slovenije je na svoji 9. redni seji, dne 16. maja 2013, sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za območje HE Hrastje-Mota na Muri in sklep o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo. Pobudnik za pripravo DPN je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, investitor pa Dravske elektrarne Maribor (DEM).

V gradivu ob sklepu Vlade Republike Slovenije je med drugim zapisano, da je cilj načrtovane prostorske ureditve zagotoviti celostno urejanje Mure, preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne vode, povečanje poplavne varnosti in zagotavljanje možnosti namakanja kmetijskih zemljišč ob sočasnem uresničevanju ciljev učinkovite rabe energije, ureditve za izgradnjo hidroenergetskih objektov in obvodne struge ter ureditve za nadomestne habitate na območjih, ki bodo določena v okoljskem poročilu. Prav tako pa med cilje načrtovane prostorske ureditve spada povečanje deleža obnovljivih virov energije v primarni energetski bilanci države, zagotavljanje zanesljive in kakovostne električne energije, zagotavljanje uravnotežene diverzifikacije uporabe primarnih energetskih virov, zagotavljanje ekonomsko upravičene rabe obnovljivih virov energije, spodbujanje domače proizvodnje električne energije in zmanjšanje naraščajočega primanjkljaja električne moči v urah koničnega odjema.

Prenesite dokumentacijo

 

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si