POSTOPEK PRIPRAVE DPN

Shema prikazuje posamezne korake v postopku priprave državnega prostorskega načrta.

diagram dpn

Cilj in namen državnega prostorskega načrta

Na podlagi Uredbe Vlade Republike Slovenije o podelitvi koncesije za energetsko izrabo reke Mure ter odločbe o določitvi koncesionarja so Dravske elektrarne Maribor sprejele program priprav za projekt hidroelektrarn na Muri. Cilj programa je, da se najprej določi možen obseg energetske izrabe reke Mure na območju podeljene koncesije, nato izvede umestitev HE v prostor ter dalje, na podlagi pogojev umestitve, pristopi k pripravi in podpisu koncesijske pogodbe. Tako je že bila izvedena presoja vplivov na trajnostni razvoj celotnega območja (hiperpovezava) podeljene koncesije. Koncept energetske izrabe je neposredno vezan na oceno občutljivosti prostora. Za celotno območje koncesije so bile izdelane tehnične rešitve HE v več variantah. Najprimernejša bo v okviru postopka strokovnih preučitev tudi izbrana.
                
Za študijo trajnostnega razvoja (hiperpovezava)so bile izdelane različne strokovne podlage. Cilji študije so bili ugotoviti kritične elemente in posledice gradnje HE; preveriti stanje ter vplive HE na območje ter predlagati alternativne rešitve in ukrepe za izboljšanje stanja ob izgradnji HE. Izdelani so bili scenariji trajnostnega razvoja vplivnega območja z variantami brez HE in z HE. Zaključna ocena študije trajnostnega razvoja je, da bi hidroenergetska izraba reke Mure lahko ugodno vplivala na trajnostni razvoj Pomurja, vendar le v primeru, da se sočasno izvedejo ukrepi, ki so namenjeni omilitvi negativnih učinkov in koriščenju pozitivnih učinkov.Predlogi izvedljivih variant so izdelanikot celovite strokovne rešitve, upoštevaje merilo, v katerem se pobuda izdeluje.

Opis načrtovanih prostorskih ureditev

V tehnično-energetskem smislu se je izbor sprejemljivih lokacij novih objektov HE analiziral predvsem iz energetskega vidika in ocene bodočega vpliva na obstoječe objekte infrastrukturnih ureditev na posameznih območjih. V že izdelanih študijah je ugotovljeno, da ima reka Mura v zgornjem - mejnem odseku večji energetski potencial (2,26 MW/km) od dolvodnega - notranjega odseka (1,84 MW/km). To dejstvo kaže, da bi bilo smiselno prvi objekt HE na mejnem odseku z Avstrijo locirati kot zaključek že zgrajene delne verige v Avstriji, neposredno za obstoječim objektom HE Spielfeld. Scenarij energetske izrabe reke Mure predvideva na mejnem odseku dva objekta HE skupne instalirane moči ca. 34 MW na odseku mejne Mure in en objekt na odseku notranje Mure z instalirano močjo ca. 21 MW, skupaj torej ca. 55 MW.

povzetek grafika smallS klikom na sliko lahko prenesete povzetek grafike v pdf formatu, velikost 3.55MB

Za izkoriščanje energetskega potenciala odseka notranje Mure so na odseku med potokom Kučnica in avtocestnim mostom izdelane idejne rešitve ter preliminarna ocena možnih vplivov na okolje. Variantni rešitvi umestitve ene elektrarne se nanašata na dve lokaciji jezovne zgradbe, to je v km 87,80 (varianta 1) in v km 89,50 (varianta 2). Elektrarna je predvidena kot samostojna rečna stopnja, ki obratuje po pretoku s konstantno gladino v zajezitvi. Pri obeh variantah je jezovna zgradba praktično enaka, pri prvi je strojnica na desnem, pri drugi pa na levem bregu Mure. Pri varianti 1 je predvideno povečanje padca s poglobitvijo dna struge Mure dolvodno od jezovne zgradbe. Pri varianti 2 poglabljanje iz naravovarstvenih razlogov ni sprejemljivo, zaradi česar je predvideno ustrezno podaljšanje energetskih nasipov. Pri varianti z dvema nižjima stopnjama jezovne zgradbe (varianta 3) je lokacija dolvodne stopnje na istemmestu kot pri varianti 2, gorvodna pa je v km 91,00. Določena prednost te variante je znižanje največje višine nasipov iz pribl. 8,5 (10 m pri varianti 2) na 5,5-6 m, vendar je zato pri enaki proizvodnji in moči obseg gradbenih del in zasedanje prostora za dve elektrarni in spremljajoče ureditve bistveno večji.

Za priključitev v elektroenergetski sistem so predlagane variante tras nadzemnega 110 kV daljnovoda, ki so v tej fazi opredeljene kot možni koridorji za umestitev trase priključnega dvosistemskega daljnovoda. Ob eventualni rekonstrukciji 20 kV omrežja pa bi obstajala tudi možnost priključka elektrarne na 20 kV nivoju.

Vplivi na okolje

Na osnovi idejnih rešitev so opredeljeni pričakovani vplivi načrtovanih ureditev in predvideni ukrepi na živi svet, vplivi visokih vod, vplivi na izboljšanje ekološkega stanja površinske vode, vplivi na dobro stanje podzemne vode, vpliv na prodonosnost ter vplivi na infrastrukturo.

Pričakovani so pozitivni vplivi načrtovane izgradnje HE na:
•    zmanjševanje poglabljanja struge Mure;
•    gladino podzemne vode - zaradi dviga vode v zajezitvi se bo povečala infiltracija v podzemno vodo;
•    ogrožene obrečne habitate mokrišč, rečnih mrtvic in poplavnih gozdov - z dvigom podzemne vode
      ter ureditvami prekinjenih povezav vodnih tokov z Muro;
•    poplavno varnost območja.

Prenesite dokumentacijo

             
  
  • OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
  • .
  • VARČNO Z ENERGIJO
  
  • ENERGETSKA IZRABA REKE MURE
  
  • POMURSKI RAZVOJNI INŠTITUT

Vlada Republike Slovenije je na poziv lokalnih skupnosti v Pomurju že pred časom pristopila k sanaciji in vzpostavitvi dobrega ekološkega stanja voda. Hkrati je družbo Dravske elektrarne Maribor zavezala, da ob tem preuči možnost ekološki sanaciji podrejene energetske izrabe vodnega telesa reke Mure.

>> Preberite več ...

 

 

Pomurski razvojni inštitut
Slovenska ulica 43, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02/300 57 72
Fax: 02/526 16 82
E-mail: info@pri-ms.si